กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กระทรวงยุต...วันที่ 6 มกราคม 2563 (เข้าดู 58 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่ประสานงานตำรวจนครบาลบุคคโล กรณีอดีตทหารดิ่งคอนโดชั้น 18 ดับ หลังสำนึกผิดคว้ามีคปาดคออดีตเมียสิ้นใจ แถมแทงแม่ยายปาดเจ็บ ปมหึงหวง
กรมคุ้มครอ...วันที่ 6 มกราคม 2563 (เข้าดู 47 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้ปฏิบัติการ "ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด" ในพื้นที่กรุงเทพฯ
กรมคุ้มครอ...วันที่ 17 ธันวาคม 2562 (เข้าดู 175 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิฯและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) จัดงานประกาศแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)
แสดงข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 225/2563...วันที่ 24 มกราคม 2563 (เข้าดู 16 ครั้ง)
ฉบับที่ 225/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมหารือการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในสถานศึกษาเอกชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในเรื่องหน้าที่ สิทธิ และเคารพสิทธิผู้อื่น
ฉบับที่ 224/2563...วันที่ 24 มกราคม 2563 (เข้าดู 15 ครั้ง)
ฉบับที่ 224/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้ความรู้การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพพิพาท พ.ศ 2562 รุ่นที่ 7-8 มุ่งสร้างความยุติธรรมไปสู่ประชาชน อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความเสมอภาคทุกชนชั้น
ฉบับที่ 223/2563...วันที่ 24 มกราคม 2563 (เข้าดู 15 ครั้ง)
ฉบับที่ 223/2563 กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่พะเยา หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมฯ พร้อมเปิดตัวศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (นำร่อง) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์ฯ แห่งแรกของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อ
แสดงข่าวทั้งหมด
24 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (155)
22 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (108)
2 ธ.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (569)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (344)
28 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ) (272)
แสดงประกาศทั้งหมด
27 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)
27 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หลักสูตรการฝึกอบรมล่ามในกระบวนการยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
24 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
23 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
23 ม.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562) (5)
แสดงข่าวทั้งหมด
20 ม.ค. 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (65)
13 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (333)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (398)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (397)
6 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (601)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,622,959 ครั้ง