กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 42121 

กรมคุ้มครอ...วันที่ 20 มีนาคม 2560 (เข้าดู 220 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงกรณีมีผู้ร้องไม่ได้รับความช่วยเหลือ เยียวยาจากหน่วยงานภาครัฐ กรณีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่แยกราชประสงค์เมื่อปี ๒๕๕๘
ฉบับที่ ๑๑...วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (เข้าดู 121 ครั้ง)
ฉบับที่ ๑๑๒/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) และเข้าร่วมงานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ฉบับที่ ๙๘/...วันที่ 4 มกราคม 2560 (เข้าดู 272 ครั้ง)
ฉบับที่ ๙๘/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชี้แจงและซักซ้อมความร่วมมือในการแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหาย ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
แสดงข่าวทั้งหมด
26 พ.ค. 60 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (13)
18 พ.ค. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (77)
9 พ.ค. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (74)
9 พ.ค. 60 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (53)
8 พ.ค. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ตำแหน่งสืบสวนสอบสวน (76)
แสดงประกาศทั้งหมด
23 พ.ค. 60 ราคากลาง จ้างถ่ายเอกสาร กองส่งเสริมสิทธิเเละเสรีภาพ (22)
5 พ.ค. 60 ราคากลาง พรบ.คุ้มครองพยานฯ พ.ศ.2546 (47)
4 พ.ค. 60 ราคากลาง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) (37)
27 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (50)
21 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างจัดงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" (56)
แสดงข่าวทั้งหมด
18 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (48)
28 เม.ย. 60 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (103)
22 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (498)
14 มี.ค. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (132)
10 มี.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (122)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 3,855,962 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม