กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
22 เม.ย. 63 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (281)
28 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (322)
25 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (250)
17 ก.พ. 63 ประกาศ ราชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (272)
28 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (345)
แสดงประกาศทั้งหมด
9 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผลพร้อมระบบปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)
8 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
3 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
3 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปสรุปผลการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาภาพรวมทั้งประเทศ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
1 ก.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มสำนวนผู้เสียหาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
แสดงข่าวทั้งหมด
1 ก.ค. 63 ประกาศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง แจ้งเวลา และที่นั่งสอบ ในการคัดเลือกเพื่อบนรรจุและแต่ตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (106)
10 มิ.ย. 63 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (386)
1 พ.ค. 63 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคล ระดับปฏิบัติการ (1230)
3 มี.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (301)
14 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (255)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,731,198 ครั้ง