กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ ๒๕...วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 26 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๕๖/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗
ฉบับที่ ๒๕...วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 20 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๕๕/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ นำเสนอพัฒนาการของประเทศไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ในการประชุม Pride and Prejudice
ฉบับที่ ๒๕...วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 30 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๕๔/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ ในพื้นที่ภาคกลาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ พร้อมตระหนัก ในเรื่องสิทธิมนุษยชน เคารพสิทธิมุ่งสู่สังคม
แสดงข่าวทั้งหมด
23 พ.ค. 61 ประกาศ การเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (55)
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (155)
4 พ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงารเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (186)
23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (410)
12 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (476)
แสดงประกาศทั้งหมด
16 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (124)
16 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (159)
9 พ.ค. 61 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (752)
9 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (428)
29 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (697)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,104,420 ครั้ง