กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

First Page29 05 2560

ฉบับที่ ๓๐...วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (เข้าดู 33 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๐๕/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๒ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ฉบับที่ ๓๐...วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (เข้าดู 22 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๐๒/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
ฉบับที่ ๓๐...วันที่ 19 มิถุนายน 2560 (เข้าดู 25 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๐๐/๒๕๖๐ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่เชิงรุกเข้าเยี่ยมน้องวันใหม่ ผู้เสียหายจากกรณีถูกถูกลูกหลงกลุ่มวัยรุ่นยิงปืนใส่คู่อริ
แสดงข่าวทั้งหมด
20 มิ.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (83)
16 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (99)
12 มิ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (113)
2 มิ.ย. 60 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (175)
26 พ.ค. 60 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส (118)
แสดงประกาศทั้งหมด
21 มิ.ย. 60 ประกาศ ประกวดราคาจ้างผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (82)
15 มิ.ย. 60 ราคากลาง การผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน (49)
15 มิ.ย. 60 ร่างประกวดราคาจ้างผลิตชุดสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (74)
14 มิ.ย. 60 จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการศึกษาแนวทางการแฏิรูปการช่วยเหลือประชาชน (34)
23 พ.ค. 60 ราคากลาง ผลิตคู่มือตามโครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รัฐและภาคเอกชน (99)
แสดงข่าวทั้งหมด
6 มิ.ย. 60 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (218)
18 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกและประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโส (98)
28 เม.ย. 60 รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (169)
22 มี.ค. 60 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (563)
14 มี.ค. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (171)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 3,867,407 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม