กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

๑. ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางในการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

๒. แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๒

๓. แผนปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒

๕. แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖.แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม 

    >>ดาวน์โหลด1

    >>ดาวน์โหลด2

    >>ดาวน์โหลด3

    >>ดาวน์โหลด4

๗. ประเมินสมรรถนะรายบุคคล

    >>บทสรุปรายงานผู้บริหาร

    >>ส่วนที่ 2 ที่มาของการออกแบบสมรรถนะ

    >>ส่วนที่ 3 สมรรถนะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

    >>ส่วนที่ 4 พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)

    >>พจนานุกรมสมรรถนะ สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)

    >>ส่วนที่ 5 แนวทางการประเมินและพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

    >>ตารางแสดงรายการสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของทุกตำแหน่งงาน

    >>แบบฟอร์มประเมินความสามารถรายบุคคล

๘.  สมรรถนะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

    >>บทสรุปรายงานผู้บริหาร

    >>ส่วนที่ 3 สมรรถนะกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

    >>ส่วนที่ 4 พจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary)

    >>พจนานุกรมสมรรถนะ สมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)

    >>ส่วนที่ 5 แนวทางการประเมินและพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล

    >>ตารางแสดงรายการสมรรถนะและระดับที่คาดหวังของทุกตำแหน่งงาน

    >>แบบฟอร์มประเมินความสามารถรายบุคคล

๙.  พจนานุกรมสมรรถนะ

     >>พจนานุกรมสมรรถนะหลักของบุคลากร (Core Competency)

     >>พจนานุกรมสมรรถนะด้านบริหารจัดการ (Managerial Competency)

     >>พจนานุกรมสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน (Functional Competency)