กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

มาตรฐานอำนวยการต้น

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 8 ลงมา และระดับ 9 ระดับ 10 ระดับ 11

การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีคุณสมบัติต่างไปจากคุณสมบัติเฉพาะสำ หรับตำ แหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน(งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

การย้ายข้ารชการพลเรือนสามัญ

ประกาศ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับนาญการพิเศษลงมา

การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำ แหน่งสำ หรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา

การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

คู่มือการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ การสอบแข่งขัน

เกณฑ์การประเมินพนักงานราชการ 2561

ประกาศ คพร. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

ประกาศ คพร. เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) การสะสมวันลาพักผ่อน

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

กฎก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552

เกณฑ์การคัดเลือก HIPPS รุ่นที่ 15

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เอกสารแนบ

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

หลักเกณฑ์และแนวทางในการประกันคุณภาพการฝึกอบรม ปี 2562

แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลปี 2561

แผนHRSC61

แผนเสริมสร้างความผูกพัน ปี 2561

รายงานผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล