กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
6 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (194)
25 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (261)
15 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) (229)
1 ก.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (439)
25 มิ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (462)
แสดงประกาศทั้งหมด
20 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2)
20 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการ ว่าต่าง/แก้ต่าง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
20 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์อาวุธ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
19 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3)
16 ส.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซอฟต์แวร์ Monitoring ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเฝ้าระวังระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Infrastructure) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)
แสดงข่าวทั้งหมด
16 ส.ค. 62 ประกาศ แจ้งสถานที่รายงานตัวเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (220)
14 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และการทดสอบความรู้อาวุธศึกษา และทักษะการใช้อาวุธปืน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ(ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1556)
7 ส.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (575)
2 ส.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (ด้านคุ้มครองพยาน) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1547)
25 มิ.ย. 62 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามข้อ 14(3) แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (541)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,466,263 ครั้ง