กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมีนาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนเมษายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมิถุนายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนสิงหาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนกันยายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนตุลาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนธันวาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมกราคม 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมีนาคม 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนเมษายน 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนพฤษภาคม 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมิถุนายน 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนกรกฎาคม 2561)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนสิงหาคม 2561)