กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

เกณฑ์การปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมีนาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนเมษายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนพฤษภาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนมิถุนายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนกรกฎาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนสิงหาคม 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนกันยายน 2560)

รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS (ประจำเดือนตุลาคม 2560)