กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
15 ก.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น (ตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ) (16)
1 ก.ค. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (317)
25 มิ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเลือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (316)
14 มิ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (246)
22 พ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (293)
แสดงประกาศทั้งหมด
15 ก.ค. 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) (6)
15 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน "ประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย" ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
12 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น CM๓๐๕df หมายเลขครุภัณฑ์ ๗๔๔๐-๐๑๐-๐๐๐๓-ค๐๐๒/๕๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8)
11 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9)
11 ก.ค. 62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10)
แสดงข่าวทั้งหมด
25 มิ.ย. 62 ประกาศกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเป็นกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามข้อ 14(3) แห่งประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (283)
21 มิ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (1143)
15 มี.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (936)
26 ก.พ. 62 ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อคัดเลือกบุคคล เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (581)
21 ก.พ. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบภาคปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (948)
แสดงข่าวทั้งหมด

จำนวน 4,432,860 ครั้ง