กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
25 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (21)
17 ก.พ. 63 ประกาศ ราชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (97)
28 ม.ค. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (141)
28 ม.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ระดับเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (64)
28 ม.ค. 63 ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินบุคคล และผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (34)
แสดงประกาศทั้งหมด
26 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (1)
26 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตกระเป๋า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4)
26 ก.พ. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความเหมาะสมการตรากฎหมายรับรองกลไกขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
26 ก.พ. 63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7)
25 ก.พ. 63 ประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการคุ้มครองพยาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7)
แสดงข่าวทั้งหมด
14 ก.พ. 63 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (34)
20 ม.ค. 63 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (130)
13 ธ.ค. 62 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (405)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (550)
25 พ.ย. 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (455)
แสดงข่าวทั้งหมด

328

จำนวน 4,643,954 ครั้ง