Print

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบภาคปฏิบัติ สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

Hits: 1284