Print
Hits: 721

 

 images

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2562

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.2 การจัดสรรลิขสิทธิ์โปรแกรม Business Intelligence (BI) จาก สป.ยธ.

3.3 การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Thai WPS

3.4 การจัดทำ Data Governance Framework : DGF ของศูนย์ DXC

3.5 การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper – Converged (HCI)

3.6 การกำหนดอักษรย่อ/เลขคำวินิจฉัยของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการจัดส่งสำนวนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังศาลอุทธรณ์

 

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4.2 การจัดทำคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2563 - 2566

4.4 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4.5 หลักสูตรและแผนการฝึกอบรม ตามโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4.6 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ (ถ้ามี)