กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 images

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2562

 

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.2 การเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง ตามาตรฐานบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ

     ที่มีความมั่นคงปลอดภัย (Government Secure Intranet :GSI)

3.3 การจัดทำ Data Governance ตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการ

      ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

3.4 การติดตามรายงานของผู้บริหาร จากระบบฐานข้อมูลแสดงผลงานและสถานการณ์

      การละเมิดสิทธิ์ (BI) 

3.5 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ระบบสารสนเทศ (IT contingency plan)

      และแผนการบริหารความต่อเนื่องในการดำเนินงาน (Business Continuity

      Management :BCM)

 

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2563

      1) โครงการพัฒนาระบบและจัดการฐานข้อมูลงานบริการ
          ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการช่วยเหลือ
          ทางการเงินแก่ผู็เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (OCIPA)   
      2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพ
          ประจำปีงบประมาณ
2563  
      3) การพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  
      4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (E-Mediation Project)
      5) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครอง
          สิทธิและเสรีภาพ ประจำปี พ.ศ. 2563
      6) โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

4.2 การจัดทำคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.3 (ร่าง) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. 2563 – 2566  

4.4 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

4.5 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

      ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ระเบียบวาระที่ 4 อื่น ๆ (ถ้ามี)