กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 images

ระเบียบวาระการประชุม

หารือแนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานคุ้มครองพยาน ชั้น 6

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์(e-Document)
ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.)
ตามนโยบายปลัดกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ 
2.1 แนวทางการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
      (e-Document) ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
      (สพธอ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

2.2 ปัญหา/อุปสรรค การใช้งานระบบสารบรรณ
      อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 (ร่าง) แผนการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

       (e-Document) ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 3.2 (ร่าง) หลักเกณฑ์การนำหนังสือราชการเข้าใช้งาน

        ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

3.3 วิธีการฝึกอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)

   

 

ระเบียบวาระที่ 4

อื่น ๆ (ถ้ามี)