กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 images

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น
3 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 2/2563

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ 1/2563 
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการดำเนินงานโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 - 2564

3.2 การขับเคลื่อนงานนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การโอนย้ายระบบ G-Cloud ไปยัง GDCC
- การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การจัดทำคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยผู้แทนสำนัก/กอง/กลุ่ม เป็นผู้ชี้แจง

งบลงทุน

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ระยะที่ 2

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

3) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตรวจสอบภายใน

5) โครงการพัฒนาระบบจัดทำสลิปเงินเดือน (e-Pay slip) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6) โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (thai WPS)

7) โครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (Microsoft Office )

8) โครงการการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

9) โครงการปรับปรุงโมบายแอพพลิเคชั่น RLPD Service

10) โครงจัดทำนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติระบบสารสนเทศตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013 เพื่อขอประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานสากล ISO/IEC27001:2013

11) โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Server) สำหรับสำรองข้อมูลและกู้คืน (Disaster and Recovery Site : DR Site)

งบดำเนินงาน

12) โครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปี 2565

13) โครงการต่ออายุลิขสิทธิ์บริการบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสและป้องกันภัยคุกคามชั้นสูง/ระบบตรวจจับและตอบสนองอัตโนมัติสำหรับบริหารจัดการโปรแกรมป้องกันไวรัส

14) โครงการต่ออายุ License Tableau Desktop เพื่อการใช้งานระบบสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบรายจ่ายอื่น

15) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซต์เบอร์

4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Committee)

และคณะทำงานคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล

ระเบียบวาระที่ 5            

อื่น ๆ (ถ้ามี)