กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

 images

 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น ๓ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ การประชุมพิจารณาการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓.๒ การจัดสรรลิขสิทธิ์โปรแกรม Business Intelligence (BI) จาก สป.ยธ.

๓.๓ การจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Thai WPS

๓.๔ การจัดทำ Data Governance Framework : DGF ของศูนย์ DXC

๓.๕ การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Hyper – Converged (HCI)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) ของโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔.๒ การจัดทำคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๓ แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ อื่น ๆ (ถ้ามี)