กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้บริหาร

  

  

ชื่อ - นามสกุล :  นางอัมพวรรณ จรเด่น
ตำแหน่งปัจจุบัน :นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
  
  
  
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 ปี 2560 - ปัจจุบัน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
 
  
  
การศึกษา/ดูงาน :