กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

4

ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 ปริญญาตรี2536  ประกาศนียบัตร พยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์
 2536  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 2560  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
 ปริญญาโท2540  พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารการพยาบาล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน : 
 2561 - ปัจจุบัน   ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
 2560 - 2561      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
 2554 - ปัจจุบัน   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 2551 - ปัจจุบัน   นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ - ชำนาญการพิเศษ
 2532 - 2551      พยาบาลวิชาชีพ สถาบันโรคทรวงอก
  
การศึกษา/ดูงาน : 
ประวัติการอบรม  :  2559  ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สำนัก ก.พ.ร.
 2558  ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 17 สถาบันพระปกเกล้า
 2557  ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 14 กระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
 2556  การบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 5 สำนักงานกิจการยุติธรรม
 2555  การพัฒนาขีดสมรรนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 5 สำนักงาน 
 2554  นักเจราจาไกล่เกลี่ยระดับเข้มข้น รุ่นที่ 4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 2554  นักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 สำหรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
 2553  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับผู้ปฏิบัติวาน รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
  
ประสบการณ์วิทยากร  :การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 การบริหารความเสี่ยง
 การควบคุมภายใน
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
 การจัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล
 การวางแผนยุทธศาสตร์