กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

5

ชื่อ - นามสกุล :  นายวรากร  โสมนะพันธุ์
ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท

สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 

นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

 ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 2561 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
 2556 - 2561 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 

1 ธันวาคม 2546 นิติกร 7ว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 

1 สิงหาคม 2540 นิติกร 6 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

 15 สิงหาคม 2537 บุคลากร 5กระทรวงแรงงาน
  20 กันยายน 2532 นิติกร สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข
การศึกษา/ดูงาน :