กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

- แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดันการนำเทคโนโลยีสานสนเทศมาใช้ในระบบบริหารจัดการกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

  ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดแผน

- คู่มือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการประชุม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

  ดาวน์โหลดคู่มือ / ดาวน์โหลดแบบรายงาน

แนวทางการสื่อสารข้อมูลสำคัญตามภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผ่าน Application Line

  ดาวน์โหลดแนวทาง