กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กระบวนงานที่ 5 การจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว

(Payment of Compensation for Legal Counsels in Juvenile and Family Investigation Procedures)

คู่มือกระบวนงานการจ่ายค่าป่วยการแก่ที่ปรึกษากฎหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัว 
ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  variety

ประกาศมาตรฐานการจ่ายค่าป่วยการที่ปรึกษากฏหมายในชั้นสอบสวนคดีเยาวชนและครอบครัวหน่วยงาน กองพิทักษ์สอทธิและเสรีภาพ ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่  variety