กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

    รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสา

2. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร

3. ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256 

    รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร