กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1. คู่มือคำนิยามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

2. การมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสำหรับการปฏิบัติราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (OS Metrix) ดาวน์โหลดเอกสาร

3. แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร

4. แบบฟอร์ม OS Matrix ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร

5. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Template) ดาวน์โหลดเอกสาร

6. แบบฟอร์มถ่ายมอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร