กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

IMG 9266 

 

ชื่อ - นามสกุล :   นางศกุลตรา จันรุณ
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยช
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 ปริญญาตรี ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาฯ
 
 ปริญญาโท ปริญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  
 ประสบการณ์การทำงาน :
  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
  นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มอำนวยความยุติธรรมและนิติการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
  (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าพนักงานบังคับคดี) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
  นิติกร 3 สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม