กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

      บทบาทภารกิจของกองส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

               ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

               ๒) ส่งเสริม สนับสนุนการนำระบบและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในภูมิภาคและพื้นที่

               ๓) พัฒนา และปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับ ในการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

               ๔) เป็นศูนย์กลางในการติดตามประสานงานและปฏิบัติการควบคุมการสร้างหลักประกันกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ

               ๕) พัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

               ๖) ติดตามและประเมินผลการควบคุมมาตรฐานและการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน

 

     บทบาทภารกิจของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้่นที่ ๑ - ๔

สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่ ๑–๔ มีหน้าที่ กำหนดแผนการส่งเสริมและประเมินความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในการรับรองมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในเขตพื้นที่ ให้มีการปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประสานและส่งเสริมความร่วมมือหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้ปฏิบัติตามระบบและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความรู้การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และติดตามประเมินผลการควบคุมมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน