กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

สถิติข้อมูลประเภทข้อร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถูกร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน (30 มิถุนายน 2563)

1.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2562

2.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

3.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนธันวาคม 2562

4.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมกราคม 2563

5.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

6.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมีนาคม 2563

7.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนเมษายน 2563

8.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

9.รายงานมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2563