กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้บริหาร

 miniboss12 1

  

ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวจรวย สุขสุทิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน :นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิติการ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
  
 การศึกษา :ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
  
  
  
  
 ประสบการณ์การทำงาน :ปัจจุบัน นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ศาลฎีกา
 ศาลเยาวชนและครอบครัวนนทบุรี
 นิติกร ศาลอุทธรณ์