กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้บริหาร

 16

  

ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวจรวย สุขสุทิตย์
ตำแหน่งปัจจุบัน :นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิติการ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
  
 การศึกษา :ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
  
  
  
  
 ประสบการณ์การทำงาน :ปัจจุบัน นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มนิติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 สำนักกฏหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 ศาลฎีกา
 ศาลเยาวชนและครอบครัวนนทบุรี
 นิติกร ศาลอุทธรณ์