กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี

ให้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ซึ่งปัจจุบัน กรมฯ ได้ยกร่างแผนฯ (Zero Draft)
เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้การจัดทำแผนฯ มีความครบถ้วนสมบูรณ์ กรมฯ จึงเปิดรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ เพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยสามารถดาวน์โหลดร่างแผนปฏิบัติการฯ ได้ที่ https://goo.gl/jWDKft และให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ได้ที่ https://goo.gl/vrNUd6
ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระดับพื้นที่ ๔ ภูมิภาคและกรุงเทพมหานครขึ้น โดยมีกำหนดการลงพื้นที่ ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออก ในวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ระยอง ซิตี้ เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/EUOAgb0cBgOjaqhJ3
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/hvUm3vpe4ByXrrkN2
ครั้งที่ ๓ ภาคเหนือ ในวันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/cz3ZEu6Ce1dC6Xdv2
ครั้งที่ ๔ ภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/7dGr4figBWBmIlet1
ครั้งที่ ๕ ณ กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/p5poj6KKy7l4wxPp1