กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

12

 

ชื่อ - นามสกุล :   นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ
ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
สังกัด : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา :
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง   Postgraduate Diploma on Human Rights Law  The University of Nottingham, United Kingdom
 ปริญญาโท                   Master of Arts in Theory and Practice of Human Rights  The University of Essex, United Kingdom
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี                 นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
 
 ประสบการณ์การทำงาน :
  2560 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
            
2559 - 2560     นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ
              

2554 - 2559     นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2551 - 2554     นักวิชาการยุติธรรม 5  กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2549 - 2551     นักวิชาการยุติธรรม 4  กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ