กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

miniboss11 1

 

ประวัติผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล :                    นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ

ตำแหน่งปัจจุบัน :                  ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

สังกัด :                               กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

การศึกษา :

          ปริญญาตรี                  นิติศาสตร์บัณฑิต

                                         คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

          ปริญญาโท                  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชนและธุรกิจ

                                         คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

          ปริญญาโท                  Master of Arts in Theory and Practice of Human Rights

                                         The University of Essex, United Kingdom

          ประกาศนียบัตรชั้นสูง     Postgraduate Diploma on Human Rights Law

                                         The University of Nottingham, United Kingdom

ประวัติรับราชการ :      

2560 – ปัจจุบัน                    ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

                                         กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2559 - 2560                      นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ

                                         กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2554 - 2559                      นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ

                                         กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2551 - 2554                      นักวิชาการยุติธรรม 5

                                         กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

2549 - 2551                      นักวิชาการยุติธรรม 4

                                         กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ