กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ 4 (ฉบับประกอบการวิพากษ์โดยทุกภาคส่วน)
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_16/plan/plan4.pdf

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562–2566) (ฉบับ GR code : คนพิการทางสายตา ผู้สูงอายุ ผู้ที่ไม่สามารถอ่านได้)
http://www.rlpd.go.th/rlpdnew/images/rlpd_16/plan/GRcode-poor.pdf