Print
Parent Category: กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Hits: 6811

วีดิทัศน์นำเสนอผลงานองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

 

RLPD for web

 

 

ประกาศคณะกรรมการงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
เรื่อง ผลการพิจารณาร่างองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

Scanned image 09 16 2020 005622 1

Scanned image 09 16 2020 005622 2Scanned image 09 16 2020 182504 Page 3

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2563
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Human-Rights-Awards-2019

E-Book นิตยสารรางวัลองค์กรต้นแบบ ประจำปี 2562

คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประเมิน และใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบ ประเภทภาครัฐ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐhot-kapook10

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยนชน ประเภทองค์กรภาครัฐhot-kapook10

 

คุณสมคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประเมิน และใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบ ประเภทภาครัฐวิสาหกิจและองค์กรธุรกิจ

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจhot-kapook10

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจhot-kapook10

 

คุณสมคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประเมิน และใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบ ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรhot-kapook10

ใบสมัครเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรhot-kapook10