กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ประกาศคณะกรรมการงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
เรื่อง ผลการพิจารณาร่างองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

Scanned image 09 16 2020 005622 1

Scanned image 09 16 2020 005622 2

Scanned image 09 16 2020 182504 Page 3

คุ้มครองสิทธิฯ กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

20200914164033 00411

20200914164045 03790

 

คุ้มครองสิทธิฯ ชี้แจงจัดทำแผนฯ พร้อมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 กลุ่มกระบวนการยุติธรรม และจังหวัดนำร่อง 6 จังหวัด

S 12222469

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าตรวจประมเินกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

815

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าตรวจประเมินกรมควบคุมโรค เพือ่เป็นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน

816

คุ้มครองสิทธิฯ ลงพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

S 11927555

คุ้มครองสิทธิฯ ผนึกกำลังร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

803

คุ้มครองสิทธิฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ พร้อมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 มุ่งสร้างความรู้ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

237226

กรมคุ้มครองสิทธิฯ Kick off ลงพื้นที่ตรวจประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563

776

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกในการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชน"

772

คุ้มครองสิทธิฯ เยือนขอนแก่น ขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น รองรับกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ

219890

ครม.เห็นชอบร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2565)

S 10018866

คุ้มครองสิทธิฯ ระดมสมองเพื่อประชาชน เตรียมคลอดร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ....

S 10018868

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเลรีภาพประกอบการพิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562

217393

กรมคุ้มครองสิทธิฯ หารือคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563

531

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563

490

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ประชุมปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19)

nhrn4.2

กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดประชุมเตรียมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4

meeting plan

 

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ตืการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2561-2562 (กลุ่มที่ 5 ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

nhrn3.5

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ตืการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2561-2562 (กลุ่มที่ 4 ด้านความมั่นคงและการเมืองการปกครอง)

nhrn3.4

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ตืการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2561-2562 (กลุ่มที่ 3 ด้านกระบวนการยุติธรรม)

nhrn3.3

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ตืการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2561-2562 (กลุ่มที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและสังคม)

357

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดตามนิเทศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบ้ตืการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน พ.ศ.2561-2562 (กลุ่มที่ 1 ด้านสังคม)

354

กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว "สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกพร้อมเสวนาร่วมกับนักวิชาการ "ชุมนุมโดยสงบเพื่อความสันติ"

pr-2

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงบประมาณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 61 ปี วันคล้ายวันสถาปนา พร้อมหารือข้อราชการเกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่สำคัญของกรม

pr-1

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระดมความคิดหารือแนวทางการขับเคลื่อนจัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และแผนสิทะิมนุษยชนแห่งชาติในสถานศึกษา

246

กรมคุ้มครองสิทธิฯ.จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

new 25 nov 19

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

pr 11 nov 19

เยาวชน "บ้านอุเบกขา" สร้างเว็บไซต์เปลี่ยนโอกาสคว้ารางวัลระดับโลกของยูนิเซฟ

slide 6.8

ไทยกับสหภาพยุโรปยกระดับความเป็นหุ้นส่วนในการต่อต้านประมง IUU

slide 6.7

ประกาศแล้ว พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

slide 6.6

สนธิสัญญามาร์ราเคชมีผลบังคับแล้ว

slide 6.5

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมสภาน้ำชง ในหัวข้อ “National Agenda วาระนี้...เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งมวลมนุษย์” 

km

สหภาพยุโรปสนับสนุนงบ 82 ล้านบาท เพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย

Slide6.1

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา (แบับที่ 2 พ.ศ. 2562)

Slide6.2

ไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวับ STOP IUU FOSHING AWARD ครั้งที่ 3 ด้านการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง

Slide6.3

unicef แสดงความยินดีกับรัฐบาลไทที่ได้ลงมติเห็นชอบการขยายโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้ครอบคลุมเด็กจนถึงอายุ 6 ปี

Slide6.4

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามผลการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงยุติธรรม (Performance Monitoring System : PMS)

Pms

ผู้หนีภัยการสู้รบเดินทางกลับเมียนมาด้วยการสนับสนุนจากทางการไทย-เมียนมา-UNHCR

n4

เลขาฯ ยูเอ็นเตือนการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลกเพิ่มขึ้น

n3

กรมคุ้มครองสิทธิฯ เตรียมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ย ร้องรับร่าง กม.ใหม่

n2

เด็กไร้สัญชาติ ที่เกิดในไทยและถูกทอดทิ้งในโรงพยาบาลแม่สอดและคลินิกหมอซินเรีย ในการดูและของมูลนิธิช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเด็กและสตรีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยแล้ว

n1

สนช. ผ่านวาระ 3 ร่างพรบ.ทะเบียนราษฎร

Slide1

 

 

 ประกาศแล้วผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
(ASEAN Intergovermental Commission on Humai Rights - AICHA)

Slide2

 

 

 กระทรวงแรงงานให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188

Slide3

 

 

 7 หน่วยงานลงนาม MOU ไม่กักกันเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว

Slide4

 

 

 ฉบับที่ 202/2562 คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

ครั้งที่ 1/2562

S 4112407

 

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดกิจกรรมสภาน้ำชง ในหัวข้อ “National Agenda วาระนี้...เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งมวลมนุษย์