กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้บริหาร

  miniboss10 1

  

ชื่อ - นามสกุล :  นางปภัสสรา  รัตตะรังสี
ตำแหน่งปัจจุบัน :นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
การศึกษา : 
 ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิทยาศาตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขาพยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประสบการณ์การทำงาน : 
 ปี 2560 - ปัจจุบัน นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2556 - 2560 นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2554 - 2556 นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ กองส่งสิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
 ปี 2546 - 2554 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 7 หัวหน้างานติดตามและประเมินผล กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปี 2538 - 2546 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพระดับ 5-6 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปี 2530 - 2538 พยาลาลวิชาชีพระดับ 3-5 คณะแพทยศาตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษา/ดูงาน : 
 มาเลเซีย  :  University Kebamgsaan.
 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia IKHLAS. 
 Cure and Care Clinic.
 Malaysian Aids Council.
 National Anti-Drugs Agency.
 Tampin Heath Clinic.
สาธารณรัฐเกาหลี  :  Ministry of Justice.
 Ministry of Unification.
 Ministry of Gender Equality and Family.
 International Child Rights Center.
 National Human Rights Commission of KOREA.
อินโดนนีเซีย  :  Ministry of Justice and Human Rights.
 National Commission on Human Rights of Indonesia.
 Center for Security and Peace Studies, Gadjah Mada University.
 Institute for Peace and Democrecy, Udayana University.