กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้บริหาร

  13

 

ชื่อ - นามสกุล :  นางบุญภาดา พึ่งบุญ ณ อยุธยา อรุณเบิกฟ้า
ตำแหน่งปัจจุบัน :ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สังกัด :กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
การศึกษา :

ปริญญาตรี                 สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

                      

         ปริญญาโท                  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสังคมสงเคราะห์ในกระบวนการยุติธรรม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน :

ม.ค. 2562 – ปัจจุบัน      ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 เม.ย. 2560 – ม.ค.2562 นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 เม.ย.2547 – เม.ย. 2560 นักวิชาการยุติธรรม 4 กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  
  

 

ปริญญาตรี       สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์