กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

อำนาจหน้าที่

๑. อำนาจหน้าที่กองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ มีดังนี้
               
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำ และพัฒนาแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                    (๒) พัฒนาระบบ มาตรการ กลไก ส่งเสริมและประสานงานให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                    (๓) จัดทำคำขอ และเร่งรัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                    (๔) ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานตาม นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ แผนใช้จ่ายงบประมาณ และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                    (๕) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ด้านยุทธศาสตร์แผนงานสิทธิมนุษยชน
                    (๖) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                    (๗) ศึกษา พัฒนา ออกแบบ จัดทำระบบและดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                    (๘) ให้คำปรึกษาในการจัดทำ ขับเคลื่อน และรายงานผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนแก่หน่วยงานต่างๆ
                    (๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. จัดโครงสร้างการแบ่งงานภายในกองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ เป็น 3 กลุ่มงาน
         
๑ ศูนย์ ดังนี้
                    ๒.๑ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
                    ๒.๒ ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    ๒.๓ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล
                    ๒.๔ กลุ่มงานสนับสนุนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ

๓. การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ
           
         ๓.๑ กลุ่มงานพัฒนาและบริหารแผนสิทธิมนุชนแห่งชาติ
                             
) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแผนงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                               
) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำขอ วางแผน จัดสรร และบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                             ๓) รวบรวมข้อมูล และรายงานผลปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านระบบ BB-EvMIS
                             ๔) จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงบประมาณ โครงการ เพื่อพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับกรม และระดับประเทศ
                             ๕) สื่อสาร ถ่ายทอด นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ
                             ๖) จัดทำและพัฒนาระบบ มาตรการกลไก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน
                             ๗) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนไปสู้การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
                             ๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

              ๓.๒ ศูนย์ข้อมูลและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
                    ) ศึกษา พัฒนา ออกแบบ จัดทำระบบ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                             ๒) ดำเนินการ ประสานงาน ติดตามและส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูล ระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย รวมทั้งการเชื่องโยงข้อมูลเพื่อให้บริการประชาชน
                             ๓) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
                             ๔) ปฏิบัติหน้าที่เลขนุการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ
                             ๕) พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารเทศ
                             ๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                 ๓.๓ กลุ่มงานติดตามและประเมินผล หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
 
                    ) พัฒนาเครื่องมือ กลไก และระบบการติดตามประเมินผล
                             ๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ นโยบายและข้อสั่งการ และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
                             ๓) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายการผลการดำเนินงานตามแผนและนโยบาย

                   
          ๔) ให้คำปรึกษาในการรายงานผลตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นโยบายยุทธศาสตร์กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแก่หน่วยงานต่างๆ
                             ๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                   

                ๓.๔ กลุ่มงานสนับสนุนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสารสนเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
                             รับผิดชอบดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานบริหารทั่วไปและงานบุคคล งานด้าน การเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ งานด้านแผนงาน การงบประมาณ งานด้านการพัฒนาระบบราชการ งานด้านการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย