กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
กรมคุ้มครอ...วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 (เข้าดู 137 ครั้ง)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันการทรมานฯ
กระทรวงยุต...วันที่ 9 กรกฏาคม 2561 (เข้าดู 133 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “GENDER MATTERS” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ
กระทรวงยุต...วันที่ 25 เมษายน 2561 (เข้าดู 552 ครั้ง)
กระทรวงยุติธรรมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อรายงานการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจำปี 2560 (The 2017 Country Reports on Human Rights Practices) ซึ่งออกโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
แสดงข่าวทั้งหมด
16 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (210)
13 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (145)
11 มิ.ย. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินบุุคล และผลงานเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (425)
23 พ.ค. 61 ประกาศ การเลื่อนรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (400)
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (356)
แสดงประกาศทั้งหมด
17 ส.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5)
15 ส.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14)
15 ส.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7)
14 ส.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างผลิตเอกสารแผนปฏิบัติ (Action Plan) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ของทุกภาคส่วน ปีงบประมาณ 2561 – 2562 ในรูปแบบเล่ม จำนวน 200 เล่ม (9)
14 ส.ค. 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ จำนวน ๒๐๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6)
แสดงข่าวทั้งหมด
31 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (114)
11 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (คนพิการ) (252)
11 ก.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (287)
28 มิ.ย. 61 ประกาศฯ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (996)
25 มิ.ย. 61 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (390)
แสดงข่าวทั้งหมด

อัตราค่าใช้จ่ายในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี อ่านที่นี่!!!

จำนวน 4,166,597 ครั้ง