กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2562 

2.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2562 

3.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2562 

4.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4/2562 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2562 

5.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 5/2562 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 

6.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 6/2562 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์  2562 

7.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 7/2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 

8.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 8/2562 ระหว่างวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 

9.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 9/2562 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 

10.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 10/2562 ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562 

11.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 11/2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2562 

12.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 12/2562 ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2562 

13.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 13/2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2562 

14.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 14/2562 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 

15.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 15/2562 ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2562 

16.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 16/2562 ระหว่างวันที่ 13ิ - 19 เมษายน 2562 

17.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 17/2562 ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2562 

18.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 18/2562 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม  2562 

19.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 19/2562 ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2562