กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2562 

2.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2562 

3.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2562 

4.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 4/2562 ระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม 2562 

5.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 5/2562 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 

6.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 6/2562 ระหว่างวันที่ 2 – 8 กุมภาพันธ์  2562 

7.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 7/2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 

8.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 8/2562 ระหว่างวันที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 

9.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 9/2562 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2562 

10.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 10/2562 ระหว่างวันที่ 2 - 8 มีนาคม 2562 

11.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 11/2562 ระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2562 

12.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 12/2562 ระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2562 

13.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 13/2562 ระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2562 

14.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 14/2562 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2562 

15.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 15/2562 ระหว่างวันที่ 6 - 12 เมษายน 2562 

16.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 16/2562 ระหว่างวันที่ 13ิ - 19 เมษายน 2562 

17.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 17/2562 ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2562 

18.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 18/2562 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม  2562 

19.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 19/2562 ระหว่างวันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2562 

20.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 20/2562 ระหว่างวันที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2562 

21.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 21/2562 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2562 

22.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 22/2562 ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2562 

23.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 23/2562 ระหว่างวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2562 

24.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 24/2562 ระหว่างวันที่ 8 - 14 มิถุนายน 2562 

25.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 25/2562 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2562 

26.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 26/2562 ระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2562 

27.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 27/2562 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2562 

28.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 28/2562 ระหว่างวันที่  6 - 12  กรกฏาคม 2562

29.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 29/2562 ระหว่างวันที่  13 - 19  กรกฏาคม 2562

30.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 30/2562 ระหว่างวันที่  20 - 26 กรกฏาคม 2562

31.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 40/2562 ระหว่างวันที่  28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2562

32.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 41/2562 ระหว่างวันที่  5 - 11 ตุลาคม 2562

33.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ประจำเดือน ตุลาคม 2562