กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

1.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม  2559        

2.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 8 – 14 ตุลาคม  2559      

3.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 15 – 21 ตุลาคม  2559  

4.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 22 – 28 ตุลาคม  2559    

5.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2559   

6.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 11 พฤศจิกายน  2559      

7.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12 – 18 พฤศจิกายน  2559    

8.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน  2559     

9.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559    

10.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2559       

11.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2559       

12.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2559    

13.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 255  

14.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่  1 – 6 มกราคม 2560       

15.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่  7 – 13 มกราคม 2560     

16.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14 – 20 มกราคม 2560    

17.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2560    

18.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2560  

19.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่  4 – 10 กุมภาพันธ์ 2560  

20.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 – 17  กุมภาพันธ์ 2560 

21.รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560