กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

  1.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 47/2560 ระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2560 

  2.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 48/2560 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560    

  3.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 49/2560 ระหว่างวันที่ 2 - 8 ธันวาคม 2560    

  4.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 50/2560 ระหว่างวันที่ 9 - 15 ธันวาคม 2560    

  5.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 01/2561 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 - 5 มกราคม 2561    

  6.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 02/2561 ระหว่างวันที่ 6 - 12 มกราคม 2561     

  7.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 03/2561 ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2561     

  8.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 04/2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 มกราคม 2561     

  9.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 05/2561 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561     

10.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 06/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 9 กุมภาพันธ์ 2561  

11.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 07/2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2561   

12.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 08/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 23 กุมภาพันธ์ 2561    

13.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 09/2561 ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561     

14.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 10/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 9 มีนาคม 2561   

15.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 11/2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 มีนาคม 2561    

16.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 12/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 23 มีนาคม 2561   

17.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 13/2561 ระหว่างวันที่ 24 - 30 มีนาคม 2561   

18.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 14/2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2561   

19.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 15/2561 ระหว่างวันที่ 7 - 13 เมษายน 2561   

20.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 16/2561 ระหว่างวันที่ 14 - 20 เมษายน 2561   

21.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 17/2561 ระหว่างวันที่ 21 - 27 เมษายน 2561   

22.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 18/2561 ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561   

23.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 19/2561 ระหว่างวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2561   

24.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 20/2561 ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤษภาคม 2561   

25.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 21/2561 ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤษภาคม 2561   

 26.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 22/2561 ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561   

 27.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 23/2561 ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 8 มิถุนายน 2561   

28.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 24/2561 ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน - 15 มิถุนายน 2561   

 29.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 25/2561 ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 22 มิถุนายน 2561   

 

30.รายงานสถานการณ์สิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 26/2561 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 29 มิถุนายน 2561   

 

31.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 27/2561 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 

32.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 28/2561 ระหว่างวันที่ 7 – 13 กรกฎาคม 2561 

33.รายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 29/2561 ระหว่างวันที่ 14 – 20 กรกฎาคม 2561 

34.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 30/2561ระหว่างวันที่ 21-27 กรกฎาคม 2561 

35.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 31/2561 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 

36.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 32/2561 ระหว่างวันที่ 4 – 10 สิงหาคม 2561 

 

37.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 33/2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 สิงหาคม 2561  

38.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 34/2561 ระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561 

 39.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 35/2561 ระหว่างวันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2561 

 

40.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 36/2561 ระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2561 

41.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 37/2561 ระหว่างวันที่ 8 – 14 กันยายน 2561 

42.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 38/2561 ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน 2561 

 

43.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 39/2561 ระหว่างวันที่ 22 – 28 กันยายน 2561 

44.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 40/2561 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 5 ตุลาคม 2561 

45.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 41/2561 ระหว่างวันที่ 6 – 12 ตุลาคม 2561 

46.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 42/2561 ระหว่างวันที่ 13 – 19 ตุลาคม 2561 

 

47.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 43/2561 ระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2561 

48.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 44/2561 ระหว่างวันที่ 27 – 2 พฤศจิกายน 2561 

49.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 45/2561 ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายน 2561 

50.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 46/2561 ระหว่างวันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2561 

 

51.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 47/2561 ระหว่างวันที่ 17 - 23 พฤศจิกายน 2561 

52.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 48/2561 ระหว่างวันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2561 

 

53.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 49/2561 ระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2561 

54.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 50/2561 ระหว่างวันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2561 55.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 51/2561 ระหว่างวันที่ 15 - 21 ธันวาคม 2561 

56.รายงานสถานการณ์ การละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ 52/2561 ระหว่างวันที่ 21 - 31 ธันวาคม 2561