กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 1.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2559 

 2.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559 

 3.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 12 มิถุนายน 2559      

 4.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหง่างวันที่ 13 - 19  มิถุนายน 2559         

 5.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2559    

 6.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559   

 7.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2559      

 8.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 - 15 กรกฎาคม 2559    

 9.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 - 22 กรกฎาคม 2559  

10.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 - 29 กรกฎาคม 2559 

11.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2559   

12.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 12 สิงหาคม 2559     

13.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ะหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2559   

14.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 - 26 สิงหาคม 2559   

15.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559    

16.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 - 9 กันยายน 2559          

17.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 10 - 16 กันยายน 2559      

18.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 17 - 23 กันยายน 2559      

19.รายงานสถานการ์สิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ รายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24 - 30 กันยายน 2559