กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

17.11.200417dll

17.11.2017.v2

rights to health

S 72220709

fon standart 2560

AmazingThai homepage2

  

ฉบับที่ ๓๒/...วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (เข้าดู 8 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๒/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมจัดประชุมสุดยอดว่าด้วยเรื่อง "สิทธิ ทรัพยากร และความยืดหยุ่นในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก: การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตอบสนองระดับภูมิภาคต่อสุขภาพและสิทธิของชุมชน"
ฉบับที่ ๓๑/...วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (เข้าดู 8 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๑/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน
ฉบับที่ ๓๐/...วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (เข้าดู 8 ครั้ง)
ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับนานาชาติ ถกประเด็นสิทธิมนุษยชน ในงาน AICHR TRAINING PROGRAMME ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
แสดงข่าวทั้งหมด
17 พ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลปและผลงานเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (28)
9 พ.ย. 60 ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเพาะ (154)
7 พ.ย. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (58)
25 ต.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (90)
10 ต.ค. 60 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (226)
แสดงประกาศทั้งหมด
17 พ.ย. 60 ราคากลางโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย (11)
16 พ.ย. 60 ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบมัลติมีเดีย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30)
16 พ.ย. 60 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการระบบงานเพื่อบริการประชาชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24)
15 พ.ย. 60 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ประกาศเผยแพร่แล้ว (11)
10 พ.ย. 60 ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มศักยภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (51)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จำนวน 3,945,147 ครั้ง