กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนสู่ความเป็นสากล" Vision “To be an organization for promotion, protection and guarantee of rights, liberties and human rights with a determination to achieve international standards.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

 

first page 2560-08-09

 

 download1

 

10 ต.ค. 60 ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (127)
18 ก.ย. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติกรของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (238)
6 ก.ย. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ (258)
26 มิ.ย. 60 รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม (444)
12 มิ.ย. 60 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (571)
แสดงประกาศทั้งหมด
20 ต.ค. 60 ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รวม ๕ รายการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่ ๑ (14)
18 ต.ค. 60 ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29)
18 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (39)
17 ต.ค. 60 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างตามโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด้วยวิธี(e-bidding) (26)
16 ต.ค. 60 ประกาศประกวดราคาจ้างตามโครงการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสารกรมคุ้มครองสิทธิเเละเสรีภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (35)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จำนวน 3,931,321 ครั้ง

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม