กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"
ฉบับที่ ๒๔...วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 18 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๔๙/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ฉบับที่ ๒๔...วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 10 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๔๘/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดโครงการเยาวชนอาเซียนแห่งประเทศไทยว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ และเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
ฉบับที่ ๒๔...วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 (เข้าดู 31 ครั้ง)
ฉบับที่ ๒๔๗/๒๕๖๑ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกิจกรรมออมบุญ วันวิสาขบูชาปี ๒๕๖๑
แสดงข่าวทั้งหมด
8 พ.ค. 61 หลักเกณฑ์การสรรหาและประเมินสมรรถภาพพนักงานงานเจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองพยาน เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัยแก่พยายานในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยายานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 (131)
4 พ.ค. 61 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงารเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (162)
23 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงดำเเหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (389)
12 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (459)
12 มี.ค. 61 ประกาศ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการปรับเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมเชี่ยวชาญ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (366)
แสดงประกาศทั้งหมด
16 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (85)
16 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและปฏิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (101)
9 พ.ค. 61 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (707)
9 พ.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรมปฎิบัติการ (394)
29 มี.ค. 61 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (680)
แสดงข่าวทั้งหมด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จำนวน 4,099,781 ครั้ง