Print
Parent Category: กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ
Hits: 1785

ปาฐกถาพิเศษ
"แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3"
โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)