กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

คำสั่งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ (คำสั่ง ที่ 243/2561 ลงวันที่ 22 ต.ค. 61)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61

- PPTประกอบการประชุม    

-วาระการประชุม

- ร่างแนวทาง กรอบ ทิศทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ ปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ พ.ย. 61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 

- PPTประกอบการประชุม

- วาระการประชุม

- ปกเอกสารการประชุม

- ร่างรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปค.1 / ปค.4 / ปค.5

- ร่างการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (OS Metrix)