กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

คำสั่งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาระบบราชการ (คำสั่ง ที่ 243/2561 ลงวันที่ 22 ต.ค. 61)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 61

- PPTประกอบการประชุม    

-วาระการประชุม

- ร่างแนวทาง กรอบ ทิศทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการ ปี 2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ พ.ย. 61

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 

- PPTประกอบการประชุม

- วาระการประชุม

- ปกเอกสารการประชุม

- ร่างรายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปค.1 / ปค.4 / ปค.5

- ร่างการมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (OS Metrix)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 62

-PPT ประกอบการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร

-วาระการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร

-วาระที่ 2 รายงานการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร

-วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

          3.1 แผนพัฒนาองค์การ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

          3.2 ผลการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562

          3.3 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามนโยบายหระทรวงยุติธรรม ปประจำปี 2562 รอบ 6 เดือนเเรก ดาวน์โหลดเอกสาร

-วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

          4.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2562

               - รายงานผลการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน  ดาวน์โหลดเอกสาร

               - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

               - รายงานผลการดำเนินงานตามการจัดการความรู้  ดาวน์โหลดเอกสาร

               - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การ (นำเสนอโดยผู้รับผิดชอบรายหมวด)  ดาวน์โหลดเอกสาร

         4.2 แนวทางการศึกษาดูงาน และการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562

               - แนวทางการจัดศึกษาดูงาน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

               - แนวทางการจัดสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

-วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ