กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

คำสั่งคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

 

     - ที่ ๓,๔,๒๖/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม คณะที่ ๑ คณะที่ ๒ คณะที่ ๓

     - ที่ ๗,๑๒,๑๙/๒๕๕๘ เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด

     - ที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม

     - ที่ ๒๔/๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอำนาจให้ดำเนินการบริหารและการใช้จ่ายเงินกองทุนยุติธรรม

     - ที่ ๑๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรมตามโครงการเชิงรุกปล่อยชั่วคราว ผู้ต้องขังที่เป็นคนยากไร้ ไม่มีเงินประกันตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในนามกระทรวงยุติธรรม เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ ๘๒ พรรษา

     - ที่ ๔/๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรมทำหน้าที่แจ้งผลการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรม

      - ที่ ๑,๒๕/๒๕๕๖ เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคำขอรับการสนับสนุนหลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

     - ที่ ๓/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนากฎหมายกองทุนยุติธรรม   ที่ ๒/๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)