Print
Parent Category: กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท
Hits: 4836

 

ผู้ประสานงานสมาคมเครือข่ายนักสื่อสารชุมชน
จังหวัด ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์
 ภาคเหนือ 
1. กำแพงเพชร   -  -
2. เชียงราย  นายอิสระ บุญอนันต์ 089-4331569
3. เชียงใหม่  นายมนตรี อิ่มเอก 817965701
4. ตาก  นางจุฑาวัลย์ บัวกลิ่น 0899613258/0864498182
5. นครสวรรค์  นายเรไร 818885993
6. น่าน  นายสุเรียน วงค์เป็ง 894349177
7. พะเยา  นายสังวร อินต๊ะสาร 817063189
8. พิจิตร  นส.กาญจน์ศิริ บุญคงดี 0816055115  (กาญจนสิริ)
9. พิษณุโลก     
10. เพชรบูรณ์  นายวิริทธิ์พล หิรัญรัตน์             862029440(วิริท)             
รตต.สุขสัณฑ์ ภิชัย 0812834294(สุขสัณ)
11. แพร่  นายสมโรจน์ สำราญชลารัตน์ 817462491
12. แม่ฮ่องสอน  นายภิลักษณ์พงษ์ สรีชนบท 0866541400/0800419027
13. ลำปาง  นางศรีบุตร ใจโต 087-8058752 (ศรีบุตร) 
14. ลำพูน  นายเสน่ห์ จินาจันทร์            812871728(เสน่ห์)            
นายธีรชัย  พัฒน์ฯ 0818909236(ธีรชัย)
15. สุโขทัย     
16. อุตรดิตถ์  นายเสน่ห์  มีพร้อม            0819536108        (เสน่ห์)
นส.พรวจี ปะนะที 0895642167)        (พรวจี)
17. อุทัยธานี     
ภาคอีสาน
1. กาฬสินธ์  นายเกียรติศักดิ์ ศิริเกตุ 856459223
2. ขอนแก่น  นายวิเชียร พรบัณฑิต 0878556517(วิเชียร)
3. ชัยภูมิ  นส.ดาวรรค์ พงศนันท์ 897179179
4. นครพนม     
5. นครราชสีมา  นายสมควร งูพิมาย 0879599489 (สมควร)
6. บุรีรัมย์     
7. มหาสารคาม  นายนพดล รังวิเศษ  0878600466(นพดล)
8. มุกดาหาร  นายเสนอ ไชยสงคราม              0815744926 (เสนอ)      
นางฟ้ามุกดา ยืนยง 0880811286 (มุกดา)
นายแก่นปัญญา  ยืนยง 0880811286 (แก่นปัญญา)
9. ยโสธร  นางเญือนนภา ทองคำใส 867533628
10. ร้อดเอ็ด  นายประจักษ์ อาสาธง            0817392411(ประจักษ์)            
นายปรัญ  รินวงษ์ 0859065775(ปรัญ)
11. เลย     
12. ศรีสะเกษ  นายสง่า รัตนปริญญานนท์ 0900454649/0850169078    045614286
13. สกลนคร  นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน 895743522
14. สุรินทร์  นายแสวง บุญเกิดรัมย์ 818797488
15. หนองคาย  ร.ท.อิศเรศณุชิตภ์ จันทร์ศรี       0897105555(อิศเรศ)           
นายวีรจักษ์ วัฒนไตร 0834041852(วีรจักษ์)
16. หนองบัวลำภู     
17. อำนาจเจริญ  นายอภิชาติ แสงสว่าง 819771244
18. อุดรธานี  นายภาคภูมิ ปุผมาศ 0833363515(ภาคภูมิ)
19. อุบลราชธานี  นส.นิชรา บุญตะนัย 831516060
20.ลพบุรี นส.รัตนา พลอยขาว 805775673


 
 

ผู้ประสานงานสมาคมเครือข่ายอาสาพัฒนาประเทศไทย
ลำดับที่ จังหวัด ชื่อ - สกุล เบอร์โทรศัพท์
ภาคเหนือ
1 เชียงราย นายวัชรินทร์  บุญถึง 081-8888237
2 เชียงใหม่ นายจำรัส  เหล่าพร 080-8547820
3 น่าน นายพัลลภ  แก้วใหม่ 081-7060211
4 พะเยา นางรัชนี  บุญเรือง 082-6277919
5 แพร่ ส.อ.ณรงค์รัตน์  นันทเสรี 089-6378286
6 แม่ฮ่องสอน นายคำเบา  คำหงส์สา 086-1376403
7 ลำปาง นายครรชิต  วงศ์สุภา 086-9212859
8 ลำพูน นายชลิต  พรหมปัทมะ 083-5152152
9 อุตรดิตถ์ นายพิจารณ์  สนามแจง 089-5689537
10 กำแพงเพชร นางสาวชัชชัญญานัฐ  สหนันท์ธเนศ 089-8567762
11 สุโขทัย นายวีระ  พันธ์ชัย 080-6875776
12 พิจิตร นายอาวุธ  เดชอุปการ 086-9257539
13 พิษณุโลก นายพงศ์ภัทร  จิตศรัณยูกุล 081-3798873
14 เพชรบูรณ์ นายโสภา  เปรมโสภณ 089-6830698
15 นครสวรรค์ จ.ส.อ.บุญลือ  เครือพินธุ์ 086-9277741
  นายไสว  หงษ์น้อย 089-5871821
16 อุทัยธานี นายวิรัตน์  แห้วเพ็ชร 087-8498377
17 ตาก นางสุวรรณา  มั่นธรรม 089-6384976
18 พิจิตร นายเกรียงไกร  เดชอุปการ 081-6262640
19 เพชรบูรณ์ นางสาวพิกุล  คล้ายแก้ว 081-6881418
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 กาฬสินธุ์ นายประยงค์  สุริสาร 085-4581806
2 ขอนแก่น นายสุรพงษ์  ศักดิ์ดี 085-0145177
นางสาวจริวรรณ  จันทร์เรืองศรี 086-2182431
3 ชัยภูมิ นายทองใบ  ปราบภัย 080-1598652
4 นครพนม นายเพ็ง  สวัสดี 080-0092196
5 นครราชสีมา นางสีนวน  มั่นคง 084-497609
6 บึงกาฬ นางลัดดาวัลย์  สัตย์ธรรม 089-2763195
7 มหาสารคาม นายศักดา  นามโยธา 087-8571250
8 มุกดาหาร นายพรรณา  ราชิวงค์ 086-8627369
9 ยโสธร นางหนูวิงค์  ถมปัดม์ 084-3325195
10 ร้อยเอ็ด นางสาวจิรวรรณ  สิทธิศักดิ์ 081-6695148
  นายชัยพร  โสตกิคำ 083-4512040
11 เลย นายธนาเดช  แก้วตันคำฮอง 089-2787282
12 สกลนคร นายเลิศทวี  สุวรรณเจริญ 082-8444787
13 ศรีษะเกษ นางบุญมี  ทองคำ 083-3647092
14 หนองคาย นายวโรดม  แสงแก้ว 087-4261444
15 หนองบัวลำภู นายสมศักดิ์  เย็นใจ 085-2747918
16 อุดรธานี นายประจักษ์  ศิริจำปากุล 083-3324550
17 อุบลราชธานี นายวงศ์  อินทร์ปอง 081-0632831
18 อำนาจเจริญ นายถวัลย์  ชิงจันทร์ปอง 081-4702037
19 ลพบุรี ร.ต.วันไชย  รุกขชาติ 089-0804833