Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 703

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรม ได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรม (หลังใหม่)

TUKNEW1