กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างพื้นฐานทางจิตใจ ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อภาวะทางสังคมในปัจจุบันที่มีสิ่งยั่วยุทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง   จังหวัดระยอง ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นต้นแบบให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม มาตรการ 1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1234567890