Print
Parent Category: สำนักงานเลขานุการกรม
Hits: 463

สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหิน จำนวน 10 เครื่อง และโรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน จำนวน 10 เครื่อง

COM