กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

      เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมทำบุญบริจาคเงิน และสิ่งของบำเพ็ญประโยชน์ ให้กับคนพิการบ้านนนทภูมิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

0001

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น. นางจันทร์ชม จินตยานนท์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ เลขานุการกรม ได้เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างอาคารกระทรวงยุติธรรม (หลังใหม่)

TUKNEW1

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 ณ.ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรม ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

26062560

สำนักงานเลขานุการกรม โดยกลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ดำเนินการจัด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มีความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างพื้นฐานทางจิตใจ ให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อภาวะทางสังคมในปัจจุบันที่มีสิ่งยั่วยุทางด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง อำเภอแกลง   จังหวัดระยอง ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นต้นแบบให้เจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม มาตรการ 1.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 1234567890

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2560 10.30 น. สำนักงานเลขานุการกรมจัดกิจกรรมเข้าวัด ทำบุญไหว้พระ โดยทำบุญที่ วัดโบสถ์ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ถวายอาหาร และสังฆทาน 

WATBOTK1

สำนักงานเลขานุการกรม ได้ดำเนินการประสานมูลนิธิพระดาบส เพื่อบริจาคครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อการศึกษา และได้นำครุภัณฑ์สำนักงานต่างๆ ไปบริจาคที่มูลนิธิในวันที่ 30 พฤษภาคม 2560

0001