กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวตอร์ 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2  ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นิติกร 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง นิติกร 2 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 ปี

สัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 2 ปี