Print
Parent Category: เอกสารดาวน์โหลด
Hits: 1508

บัญชีรายละเอียดมอบหมายงานพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ icon new 2

สัญญาจ้าง - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ปี icon new 2

สัญญาจ้าง - นิติกร 1 ปี icon new 2

สัญญาจ้าง - นิติกร 3 ปี icon new 2

สัญญาจ้าง-นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ปี icon new 2

สัญญาจ้าง-พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1 ปี icon new 2

สัญญาจ้าง-พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 3 ปี icon new 2