Print
Parent Category: เอกสารดาวน์โหลด
Hits: 4059

1.คำสั่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่ 171/2559 และบัญชีรายละเอียด แนบท้าย

2.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 1 ปี

3.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 2 ปี

4.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 3 ปี

5.สัญญาจ้างพนักงานราชการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ระยะเวลา 4 ปี

6.สัญญาจ้างนักวิชาการเงินและบัญชี

7.สัญญาจ้างพนักงานราชการ ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน

8.สัญญาจ้างนักวิชาการคอมพิวเตอร์

9.สัญญาจ้างนักจัดการงานทั่วไป

10.สัญญาจ้างนิติกร ระยะเวลา 1 ปี

11.สัญญาจ้างนิติกร ระยะเวลา 4 ปี