กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ติดต่อ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓

เลขที่ ๑๒o หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑o๒๑o

                                                        Tel. o ๒๑๔๑ ๒๗๑๕  Fax. o ๒๑๔๓ ๙๖๖๑