กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชนและได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม" Vision “To respect and protect human rights, as well as promote social responsibility.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ติดต่อ

กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓

เลขที่ ๑๒o หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑o๒๑o

                                                        Tel. o ๒๑๔๑ ๒๗๑๕  Fax. o ๒๑๔๓ ๙๖๖๑