กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะลอฟ ซีไซต์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

           1. เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้เข้ารับการอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

           2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการเป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชน

           3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งสิ้น 24 คน จากภาคส่วนต่างๆ ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้    

1. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนหรือเคยผ่านการฝึกอบรม
ด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ มาก่อน

          2. เป็นผู้มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร หรือผู้บรรยาย

          3. สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ตลอดระยะเวลาในการบรรยายและฝึกปฏิบัติ

          4. พร้อมจะเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในเวทีต่าง ๆ

การรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1. ดาวน์โหลดใบสมัครในเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (www.rlpd.go.th) และส่งใบสมัครฉบับจริงที่มีการลงนามรับรองโดยผู้บังคับบัญชา มายังกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(www.rlpd.go.th)

ดาวน์โหลดเอกสาร

          1. หลักสูตร

          2. กำหนดการฝึกอบรม

          3. ใบสมัคร

ผู้ประสานงาน

           1.   นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร                   โทรศัพท์ 0 2141 2710 / 089-9221769

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

                       2. นางสาวพัชราวรรณ เกตุกสิกรณ์                 โทรศัพท์ 0 2141 2715 / 084-4130732

           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                       3. โทรสาร 0 2143 9661 / E-mail :