กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

ผู้เชี่ยวชาญ

 

miniboss9 1 1

 1.       ชื่อ – สกุล       นางสาวจิฬาภรณ์ ตามชู

ตำแหน่ง           ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ

                     Specialist of Rights and Liberties Protection

สถานที่ทำงาน    กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓

 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑o๒๑o

วุฒิการศึกษา    รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาบริหารงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       -ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยม ลำดับที่ ๑ ของแผนสารนิพนธ์ รุ่นที่ ๘

  หลักสูตรกฎหมายมหาชนกับการปฏิบัติงานของข้าราชการกระทรวงยุติธรรม คณะนิติศาสตร์                                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

 

2.       ชื่อ – สกุล      

ตำแหน่ง         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

                    Specialist of Rights and Liberties Dispute Resolution

สถานที่ทำงาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

         ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑o๒๑o

วุฒิการศึกษา    

                         

3.       ชื่อ – สกุล      

          ตำแหน่ง         ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ

                             Specialist of Rights and Liberties Promotion

สถานที่ทำงาน  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘o พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๓

ถนนแจ้งวัฒนะ  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑o๒๑o