กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
A- A A+
วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรกลางในการอำนวยการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล อย่างยั่งยืน" Vision “Central agency that is responsible for administrating and protecting rights, liberties and human rights in accordance with the international standards and in a sustainable manner.” ค่านิยม T="Team work" O="Organization Of Learning" P="Professional" S="Service Mind" คติประจำกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ "คุ้มครองคน คุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิต แห่งความเป็นธรรม"

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดโครงการสายด่วน1111 กด 77 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นการลดช่องว่างของประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า โดยการให้ความรู้ในส่วนของข้อกฎหมาย และพร้อมสนับสนุนเงินและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายให้แก่ประชาชนในการต่อสู้คดีจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมสูงสุด

ขณะที่ญาติผู้ต้องขังที่มีคดีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองก็สามารถโทรเข้ามาข้อความช่วยเหลือได้โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้แบ่งการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ญาติและครอบครัวผู้ต้องขังที่มีคดีเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองและคดีอาญาอื่นๆ เพื่อชดเชยและยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการชดเชยเยียวยาด้านสาธารณสุข/ด้านการศึกษาและในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวถูกจับกุมคุมขังสมาชิกในครอบครัวไม่มีรายได้ทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็จะจัดหาอาชีพเพื่อส่งเสริมให้มีรายได้ประจำวันด้วย

สายด่วนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นการเพิ่มความใกล้ชิดให้กับประชาชนและหน่วยงานรัฐได้มากขึ้น อีกทั้งสามารถให้ความช่วยเหลือครอบคลุมไปถึงประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาร้องเรียนเรื่องราวต่างๆด้วยตนเอง

'สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ1111กด77' จะรับร้องเรียนเรื่องราวของประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ตนเองควรได้รับรวมถึงจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและสนับสนุนเงินจากกองทุนยุติธรรมด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญารวมถึงการคุ้มครองพยานในคดีอาญาจนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้คดี